Statuten 

 

Artikel 1- Naam en Zetel

1.           De vereniging draagt de naam: Markiesjes Welzijn Vereniging.

2.           De vereniging is gevestigd in de gemeente Zaltbommel.

3.           De vereniging is voor onbepaalde tijd aangegaan.

4.           Zij beogen in het jaar 2021 als lid toe te treden tot de Vereniging Raad van Beheer op

Kynologisch Gebied in Nederland, hierna ook te noemen Raad van Beheer.

 

Artikel 2a- Doel

1.           De vereniging heeft als doel:

         a. Het in standhouden en verbeteren van het ras Markiesje en het vergroten van de populatie;

        b. Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het

              algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het

              bijzonder;

        c. Het bevorderen van het contact tussen liefhebbers van het Markiesje;

        d.  De FCI-erkenning van het ras Markiesje;

             En het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.

 

2.            De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door:

                a. Het houden vergaderingen en het organiseren van lezingen en cursussen;

                b. Het organiseren van exposities;

                c. Het geven van voorlichting over de aankoop, het houden, fokken en opvoeden van het

    Markiesje;

                d. Het zo nodig opstellen van plannen ter bestrijding van erfelijke gebreken binnen het ras en

    het treffen van maatregelen ter uitvoering van die plannen;

                e. Het bijhouden van een register van het Markiesje;

                f. Het registreren van uitslagen van onderzoeken van tot het Markiesjes-ras behorende

   honden betreffende de aanwezigheid van erfelijk bepaalde afwijkingen alsmede van de

   mogelijkheid van het doorgeven van de aanleg daarvoor aan nakomelingen, een en ander      

   met het doel, ten behoeve van een verantwoorde fokkerij van Markiesjes, gegevens uit de

   registratie aan derden te verstrekken en te publiceren;

                g. Het uitgeven van een nieuwsbrief of periodiek;

                h. Het deelnemen aan het overleg binnen de georganiseerde kynologie;

                i. Al hetgeen verder aan het doel dienstbaar kan zijn, een en ander voor zover daarbij niet

                  wordt gehandeld in strijd met de statuten, reglementen en wettige besluiten van de Raad

  van Beheer.

 

Artikel 2b- Verhouding tot de Raad van Beheer

1.           De vereniging ontleent haar rechten aan de statuten, huishoudelijk reglement en overige

              reglementen van de Raad van Beheer en verplicht zich zonder voorbehoud tot naleving van

              die statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer.

2.           De vereniging aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de Geschillencommissie

              voor de kynologie en het Tuchtcollege voor de kynologie, zoals weergegeven in de statuten

              en het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer.

3.           De leden van de vereniging zijn jegens de vereniging tot hetzelfde gehouden als waartoe de

              vereniging van wegen haar lidmaatschap jegens de Raad van Beheer en de door de organen

van de Raad van Beheer wettig genomen besluiten. 

 

4.           De vereniging is bevoegd tot het opleggen van de verplichtingen aan de leden jegens de Raad  van Beheer, waarbij al hetgeen waartoe de vereniging jegens de Raad van Beheer is gehouden uit hoofde van het bepaalde in de statuten en reglementen van de Raad van Beheer ook geldt als verplichtingen die de leden van de vereniging rechtstreeks jegens de Raad van Beheer hebben, alles met toepassing van het bepaalde in artikel 46 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 3- Lidmaatschap

1.           Lid van de vereniging kunnen zijn: natuurlijke personen van 18 jaar en ouder en die het doel

en de statuten van de vereniging onderschrijven. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet voor

overgang vatbaar.

2.           Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als

zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Bij niet-toelating door het bestuur kan de

algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. De algemene vergadering kan haar

bevoegdheden hiertoe delegeren aan een door haar ingestelde commissie. Zij aan wie door

de Raad van Discipline voor de kynologie casu Quo na een januari tweeduizend het

Tuchtcollege voor de kynologie bij onherroepelijke uitspraak een straf is opgelegd kunnen als

lid worden geweigerd.

3.           De algemene vergadering kan een lid, op grond van zijn bijzondere verdiensten voor de

vereniging, tot erelid benoemen. Een erelid heeft dezelfde rechten en plichten als een

gewoon lid. Een erelid heeft echter geen contributieplicht.

4.           De secretaris van het bestuur houdt een ledenregister bij, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. Als een lid heeft ingestemd met de oproeping tot een algemene

vergadering door middel van communicatie langs elektronische weg, wordt het adres dat

door het lid voor dit doel is bekendgemaakt, in het ledenregister opgenomen.

5.           Een lid kan door het bestuur voor een periode van ten hoogste drie maanden worden

geschorst als een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Gedurende deze periode van schorsing kan het lid zijn lidmaatschapsrechten niet uitoefenen. Zijn lidmaatschapsverplichtingen blijven bestaan.

6.           Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot schorsing in kennis is gesteld, kan dat lid

tegen dat besluit in hoger beroep gaan bij de algemene vergadering en daar verweer voeren.

Het bestuur is verplicht hiertoe de algemene vergadering bijeen te roepen binnen vier weken

na ontvangst van het beroepschrift. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep

blijft het lid geschorst.

 

Artikel 4- Einde lidmaatschap

1.           het lidmaatschap eindigt door:

                a. Het overlijden van het lid;

                b. Opzegging door het lid;

                 c. Opzegging door de vereniging;

                 d. Ontzetting.

2.           Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan alleen plaatsvinden tegen het einde van het boekjaar, op voorwaarde dat dit schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste één maand gebeurt. Opzegging kan met onmiddellijke ingang als redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De contributie voor het lopende jaar blijft het lid verschuldigd. Te late opzegging heeft tot gevolg dat het lidmaatschap – met inbegrip van de daaraan verbonden verplichtingen- pas eindigt aan het einde van het volgend boekjaar, tenzij het bestuur op grond van bijzondere omstandigheden anders besluit.

Een lid kan door opzegging niet onttrekken aan een besluit waardoor financiële

verplichtingen van de leden worden verzwaard, behalve in het geval omschreven in de volgende alinea.

Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat

hem een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot

splitsing is meegedeeld. In dat geval blijft hij de oorspronkelijke voor dat jaar vastgestelde

contributie verschuldigd.

3.           Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging vindt plaats door het bestuur, door

middel van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van opzegging.

Opzegging is mogelijk:

·         Als een lid nier meer voldoet aan de statutaire vereisten voor het lidmaatschap; of

·         Als een lid – ondanks schriftelijke aanmaning – zijn verplichtingen ten opzichte van de vereniging niet nakomt; of

·         Wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Bij het opzeggingsbesluit wordt ook de datum van beëindiging van het lidmaatschap

vastgesteld. De contributie voor het lopende jaar blijft verschuldigd.

4.         Ontzetting uit het lidmaatschap vindt plaats door het bestuur, door middel van een     schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van de ontzetting. Ontzetting is alleen mogelijk als een lid in strijd handelt of heeft gehandeld met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld.

De ontzetting gaat onmiddellijk in. De contributie voor het lopende jaar blijft verschuldigd.

5.           Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot opzegging of ontzetting in kennis is gesteld, kan dat lid tegen dat besluit in beroep gaan bij de algemene vergadering en daar verweer voeren. Het bestuur is verplicht hiertoe de algemene vergadering bijeen te roepen binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het waarvan het lidmaatschap is opgezegd, geschorst.

6.           Aan de eis van de schriftelijkheid van een opzegging of een bericht van ontzetting wordt niet

voldaan als de opzegging of het bericht van ontzetting uitsluitend elektronisch is

gecommuniceerd.

 

Artikel 5a- Buitengewone leden

1.           De buitengewone leden van de vereniging worden onderscheiden in:

a.       Gezinsleden;

b.     Jeugdleden.

2.           Gezinsleden zijn zij die met een lid getrouwd zijn of daarmee duurzaam samenleven en die

als zodanig zijn toegelaten.

3.           Jeugdleden zijn de natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben

bereikt en als zodanig zijn toegelaten.

4.           Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, geboortedata en adressen van de

buitengewone leden zijn vermeld.

 

Artikel 5.b- Gezinsleden

1.           Gezinsleden ontvangen geen clubblad en betalen een verminderde contributie.

2.           Een gezinslid wordt van rechtswege lid met ingang van het verenigingsjaar volgende op het

jaar waarin zijn of haar partner ophoudt lid te zijn. Indien de relatie met deze partner wordt

ontbonden, kan het bestuur al dan niet op verzoek het gezinslidmaatschap omzetten in een

lidmaatschap. 

Artikel 5.c- Jeugdleden

1.           Jeugdleden kunnen slechts worden toegelaten met schriftelijke toestemming van ouder of voogd.

2.           Jeugdleden hebben geen stemrecht en kunnen niet tot bestuurslid worden benoemd. Zij betalen een verminderde contributie. Een jeugdlid is jeugdlid zolang hij op hetzelfde adres woont als het lid.

 

Artikel 6- donateurs

1.           Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Er kunnen verschillende

categorieën donateurs zijn.

Donateurs zijn gebonden aan de statuten reglementen en besluiten van de vereniging. Zij hebben alleen toegang tot de algemene vergadering als die vergadering dat besluit. Zij hebben geen stemrecht.

2.           De in deze statuten voor leden getroffen regelingen over toelating g en opzegging met de gevolgen daarvan, zijn zoveel mogelijk ook van toepassing op donateurs.

3.           De algemene vergadering stelt het minimumbedrag vast dat, hetzij per boekjaar, hetzij eenmalig, door een donateur aan de vereniging is verschuldigd. Daarbij kunnen donateurs verplicht worden een opdracht tot automatische betaling van de periodieke bijdrage te verstrekken. De minimale bijdrage kan per categorie verschillen.

4.           De secretaris houdt een register bij waarin de namen en adressen van de donateurs zijn vermeld.

 

Artikel 7- Contributie van de leden

1.           De leden betalen een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Daarbij kunnen de leden verplicht worden een opdracht tot automatische betaling van de periodieke bijdrage te verstrekken. De leden kunnen daarbij in categorieën worden ingedeeld die een verschillende contributie betalen.

2.           Het bestuur is bevoegd om, wegens bijzondere omstandigheden, een lid geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen van het betalen van de contributie in enig jaar.

3.           De algemene vergadering kan besluiten dat de jaarlijkse contributie in gedeelten kan worden betaald en kan daaraan voorwaarden verbinden.

 

Artikel 8- bestuur: samenstelling en benoeming

1.           De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen.

                De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.

                Het bestuur heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester.

                Het bestuur voorziet zelf in de verdeling van de functies, tenzij de algemene vergadering zich het recht voorbehoudt de voorzitter te benoemen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd. Voor ieder van hen kan het bestuur uit zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen, die bij ontstentenis of belet de functie vervult voor diegene voor wie hij als plaatsvervanger is aangewezen.

Een niet voltallig bestuur behoud zijn bevoegdheden. Het bestuur draagt er zorg voor dat de algemene vergadering zo spoedig mogelijk in de vacatures kan voorzien.

2.           De algemene vergadering benoemt de bestuursleden.

Deze benoeming vindt plaats bij besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Deze benoeming vindt plaats uit de leden. 

3.           De benoeming van bestuursleden vindt plaats uit voordracht. Het bestuur is bevoegd een voordracht op te maken. De voordracht moet ten minste twee personen voor enkele vullen plaats bevatten.

De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene vergadering medegedeeld. De voordracht is niet bindend.

4.     A. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens rooster aftredende bestuurder is eenmaal onmiddellijk herbenoembaar.

Degene die niet onmiddellijk herbenoembaar is, kan pas na het verstrijken van een periode van drie jaar na afloop van zijn benoemingsperiode weer tot bestuurder worden benoemd.

          B. De ineen tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. Wanneer als gevolg hiervan de eerste benoemingsperiode van de in vacature benoemde vier jaar is of korter dan vier jaar, kan het   bestuur bepalen dat deze benoemingsperiode niet in aanmerking wordt genomen bij de toepassing van onderdeel a van dit lid.

 

Artikel 9- Bestuur: einde functie, schorsing

1.           Een bestuurslidmaatschap eindigt:

                - door aftreden van een bestuurslid

                - door verloop van de termijn waarvoor het bestuurslid is benoemd

                - door overlijden van een bestuurslid

- door ondercuratelestelling van een bestuurslid of onder bewindstelling van zijn gehele  

  vermogen

                - wanneer een bestuurslid niet langer lid is van de vereniging

- door ontslag van het bestuurslid op grond van een besluit van de algemene vergadering bij    

  besluit genomen met een meerderheid vangen minste twee/derde van de uitgebrachte  

  stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van de leden aanwezig of

  vertegenwoordigd is.

- Wanneer een bestuurslid in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het  

  kader van schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt

  verklaart hij surseance van betaling verkrijgt.

Een en ander met inachtneming van het hierna bepaalde.

2.           Een bestuurslid kan ten allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst. Deze schorsing vindt plaats bij besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De schorsing beloopt ten hoogste drie maanden en kan door de algemene vergadering eenmaal met die termijn worden verlengd. Volgt gedurende de schorsing geen ontslag, dan is de schorsing na het verloop van de termijn geëindigd. Het bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de betreffende algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman laten bijstaan.

 

Artikel 10- bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming

1.           Iedere bestuurder is bevoegden vergadering bijeen te roepen.

2.           De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur vindt schriftelijk plaats, met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend, onder opgave van de dag, het aanvangstijdstip en de plaats van de vergadering en an de te behandelen onderwerpen (agenda). De bestuurder die voor dit doel een adres aan de vereniging bekend heeft gemaakt, kan tot de vergaderingen van het bestuur worden geroepen door een langs elektronische weg aan dat adres gezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.

3.           De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen door degene die de vergadering bijeen roept.

4.           Als wordt gehandeld in strijd met de met de bepalingen van de twee vorige leden kan het bestuur toch rechtsgeldige besluiten nemen, als alle bestuurders in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

5.           een bestuurder kan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen om zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht. Een bestuurder kan alleen één medebestuurder in de vergadering vertegenwoordigen.

6.           In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, wordende besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

 

Artikel 11- bestuur: leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten vergadering

1.           De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2.           De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden.

3.           Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering of als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

4.           Van het verhandelde in de Vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden door de secretaris of een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon. De notulen worden, nadat ze zijn vastgesteld, door de voorzitter en notulist van de vergadering ondertekend.

5.           Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen als alle bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel hebben verklaard. Onder een schriftelijke verklaring wordt ook begrepen een langs elektronische weg gezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft gemaakt.

 

Artikel 12- bestuur: taken en bevoegdheden

1.           Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Iedere bestuurder is tegenover de vereniging verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van allen met betrekking tot de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te boerenerf daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend. Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, beschenen andere gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren. 

2.           Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwering van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde ster maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt. Het bestuur heeft de goedkeuring nodig van de algemene vergadering voor het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten als hiervoor omschreven. Deze beperking van de bevoegdheid van het bestuur kan aan derden worden tegengeworpen. Het bestuur is niet bevoegd tot het aanvaarden van nalatenschappen, tenzij dit plaatsvindt onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

3.           De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. Een dergelijk besluit van de algemene vergadering wordt onmiddellijk aan het bestuur medegedeeld. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden geen beroep worden gedaan.

 

Artikel 13- vertegenwoordiging

1.           Tot de vertegenwoordig van de vereniging zijn bevoegd:

                - het gehele bestuur samen

                - twee gezamenlijk handelende bestuurders, van wie ten minste een moet zijn de voorzitter, de secretaris of de penningmeester. Een individuele bestuurder kan de vereniging niet vertegenwoordigen, tenzij het bestuur uit een bestuurder bestaat.

2.           De in het vorig lid van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur en bestuurders tot vertegenwoordiging van de vereniging bestaat ook als tussen de vereniging en een of meer bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat.

3.           Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende volmacht aan een of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel samen als afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

4.           In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of meerdere bestuurde kan de algemene vergadering een of meer personen aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen.

 

Artikel 14- verslaggeving en verantwoording

1.           Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

2.           Het bestuur brengt op een algemene verderging binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, verlening van deze termijn door de algemene vergadering uitgezonderd, een bestuursverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. Als de vereniging een of meer ondernemingen in stand houdt, die op grond van de wet in het handelsregister moeten worden ingeschreven, wordt op de staat van baten en lasten de netto-omzet van deze ondernemingen vermeld.

3.           Het bestuur legt de jaarstukken ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Wordt over de getrouwheid van deze stukken geen verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek overlegd, dan worden daaraan voorafgaand de jaarstaten gecontroleerd door een door de algemene vergadering te benoemen controlecommissie van ten minste twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Een id van de controlecommissie kan ten hoogste twee achtereenvolgende jaren zitting hebben in de controlecommissie. Het bestuur is verplicht om de controlecommissie inzage te geven in de gehele boekhouding en de daarop betrekking hebbende bescheiden en om alle door haar gewenste inlichtingen te verstrekken. Als de commissie dat voor een juiste               vervulling van haar taak noodzakelijk acht, kan zij zich laten bijstaan door een externe deskundige. De commissie brengt van haar onderzoek verslag uit aan de algemene vergadering, vergezeld met een advies tot al of niet goedkeuring van de jaarstukken. Nadat de jaarstukken zijn goedgekeurd door de algemene vergadering wordt het voorstel gedaan om kwijting aan het bestuur voor de door hem daarmee afgelegde rekening en verantwoording.

4.           In een vergadering te houden voor de afloop van het boekjaar stelt het bestuur een begroting van baten en lasten voor het volgende jaar vast. De begroting wordt opgemaakt door de penningmeester en aan alle bestuurders gezonden uiterlijk in de voorlaatste maand van het boekjaar voorafgaand aan het boekjaar waarop de begroting betrekking heeft.

5.           Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek. Het beleidsplan geeft inzicht in de door de vereniging te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de vereniging en de besteding daarvan.

 

Artikel 15- de algemene vergadering: bevoegdheid en jaarvergadering

1.           Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

 2.           Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene vergadering, de jaarvergadering, gehouden. In de jaarvergadering komen ondermeer aan de orde:                

a.   Het verslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar;                

b.   Het voorstel tot het al of niet goedkeuren van de jaarstukken over het afgelopen boekjaar;

c.       Het voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur;

d.     De benoeming van de leden van de controlecommissie voor het nieuwe boekjaar;

e.     De benoeming van bestuursleden ALS-en in het bestuur vacatures bestaan; en

f.       Voorstellen van het bestuur of de leden, zoals aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

3.           Uiterlijk één maand voor het verstrijken van het boekjaar, leeft het bestuur aan de algemene vereniging de begroting voor het komende boekjaar ter goedkeuring voor.

 

Artikel 16- de algemene vereniging: oproeping

1.           De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. 

Een aantal leden, samen bevoegd tot het uitbrengen van ten minste eentonige deel van de stemmen, kan het bestuur schriftelijk verzoeken een algemene vergadering bijeen roepen binnen vier weken na dat verzoek. Als het bestuur niet binnen veertien dagenlang ontvangst van dat verzoek de uitnodiging tot de vergadering heeft laten uitgaan, kunnen de verzoekers zelf de vergadering bijeenroepen.

Aan de eis schriftelijkheid van het verzoek bedoeld in de vorige alinea wordt ook voldaan als het verzoek electronisch is vastgelegd.

2.           De oproeping tot de algemene vergadering vindt plaats door middel van:

-         Een publicatie in het verenigingsorgaan; of

-         Een schriftelijk bericht aan de adressen van de leden volgens het ledenregister; of

De bijeenroeping kan, als een lid hiermee instemt, ook plaatsvinden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat het lid voor dit doel is bekend gemaakt.

3.           De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend.

4.           naast de plaats, datum en tijd van de vergadering, moet de oproeping een agenda bevatten waaruit blijkt welke onderwerpen aan de orde worden gesteld.

 

Artikel 17- De algemene vergadering: toegang en stemrecht

1.           Toegang tot de algemene vergadering hebben alle niet-geschorste leden van het bestuur en van de vereniging. De vergadering kan besluiten ook andere personen tot (een deel van) de vergadering toe te laten. Geschorste leden en leden van wie het lidmaatschap is opgezegd of die uit het lidmaatschap zijn ontzet, hebben toegang tot dat deel van de vergadering waar het beroep tegen schorsing, opzegging of ontzetting aan de orde is.

2.           Ieder gewoon lid en ieder erelid heeft één stem. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.

3.           Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid volmacht geven namens hem te stemmen. Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en voor de stemming aan het bestuur worden overgelegd. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan als de volmacht electronisch is vastgelegd. Een lid kan iet meer dan en andere leden vertegenwoordigen.

 

Artikel 18- De algemene vergadering: besluitvorming

1.                 Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, wordt een besluit genomen met volstrekte meerderheid van stemmen van de in de vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden, ongeacht hun aantal. Blanco en ongeldige stemmen tellen niet meevoer de besluitvorming maar tellen wel mee voor het bepalen van een in deze statuten voorgeschreven quorum.

2.                 Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3.                 Als bij stemming over de verkiezing van personen bij eerste stemming geen meerderheid wordt verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Als ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden beslist tussen welke personen zal worden herstemd.

4.                 Als de stemmen staken over een voorstel dat niet over de verkiezing van personen gaat, is het voorstel verworden.

5.                 Alle stemmingen vinden mondeling plaats, tenzij de voorzitter of ten minste drie leden voor de stemming laat of laten weten een schriftelijke stemming te verlangen. Schriftelijke stemming vindt plaats bij ongetekende, gesloten stembriefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een lid hoofdelijke stemming verlangt. Een stemgerechtigd lid kan zijn. Stemrecht ook uitoefenen door middel van een electronisch communicatiemiddel, op voorwaarde dat de stemgerechtigde via het electronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Bovendien is vereist dat de stemgerechtigde via het electronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het electronisch communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekendgemaakt. Een stemgerechtigd lid kan zijn stem voorafgaand aan de algemene vergadering via een electronisch communicatiemiddel uitbrengen, maar niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering. Een dergelijke stem wordt gelijkgesteld met stemmen die gedurende de vergadering worden uitgebracht. Een stem die op die wijze is uitgebracht, kan niet worden herroepen. 

6.                 Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in de in de vergadering bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering, als dit met voorkennis van het bestuur is genomen.

7.                 Als in een vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen – mits met algemene stemmen- geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al is het onderwerp niet of niet op de voorgeschreven wijze bij de oproeping aangekondigd of heeft de oproeping niet op rechtsgeldige wijze plaatsgevonden.

 

Artikel 19- De algemene vergadering: leiding en notulen

1                   Een algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging. Ontbreekt de voorzitter, dan wijst het bestuur een ander bestuurslid aan als voorzitter van de vergadering. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorzie de vergadering zelf in haar leiding.

2                   Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter van de vereniging daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die door de voorzitter en notulist door ondertekening worden vastgesteld.

 

Artikel 20- Statutenwijziging

1.                 De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld.

2.                 Degenen die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen. Dit afschrift moet ter inzage liggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

3.                 Een besluit tot statutenwijziging mot worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. In de vergadering moet ten minste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd z’n. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig vertegenwoordigd, dan kan een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen waarin t besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het aantal op zee vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij de oproeping voor de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden. De hiervoor bedoelde tweede vergadering wordt niet eerder dan twee weken en niet langer dan vier weken na de eerste vergadering gehouden.

4.                 Een wijziging van de statuten treedt niet in werking nadat deze door de Raad van Beheer op gebied van Kynologie in Nederland is goedgekeurd en van de wijziging notariële akte is opgemaakt.

5.                  Een statutenwijziging wordt van kracht onmiddellijk nadat deze in een notariële akte is vastgelegd. Iedere bestuurder is bevoegd om een statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst van de gewijzigde statuten moeten worden neergelegd bij het handelsregister. 

Artikel 21- Fusie, splitsing, omzetting

                Op een besluit van de algemene vergadering tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 van boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van de algemene vergadering tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in het vorige artikel veel mogelijk va overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet. 

Artikel 22- Ontbinding

1.           De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het in deze statuten bepaalde over een besluit tot statutenwijziging is van een overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding. Bij het besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo vastgesteld. Als de vereniging op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het handelsregister.

De boeken en stukken van de ontbonden vereniging blijven gedurende zeven jaren nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door het bestuur bij hè besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht dagen va het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder Jin naam en adres opgeven aan het handelsregister.

2.           De vereniging wordt bovendien ontbonden door:

                - insolventie nadat de vereniging in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillieten de toestand van de bedel;

                - Een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij wet genoemde gevallen. 

Artikel 23- Vereffening

1.           Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de vereniging, voor zover bij het ontbindingsbesluit geen naderen vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen.

2.           Na het besluit tot ontbinding bevindt de vereniging zich in liquidatie. De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan als en voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet ‘in liquidatie’ aan de naam van de vereniging worden toegevoegd.

3.           een batig saldo na vereffening krijg een bestemming die zo veel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de vereniging. Deze bestemming wordt vastgesteld bij het ontbindingsbesluit, of bij het ontbreken daarvan bij de vereffenaar(s) De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereniging houdt bij vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het handelsregister.

 

Artikel 24- Reglementen

1             De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen

2.           Een reglement kan nadere regels geven over onder meer het lidmaatschap, de introductie van nieuwe leden, de contributie, de werkzaamheden van bestuur, werkgroepen of commissies, de vergaderingen. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met de statuten en mag geen bepalingen bevatten die bij de statuten behoren te worden geregeld.

3.           De algemene vergadering is verplicht een VerenigingsFokReglement (VFR) vast te stellen wanneer er aansluiting wordt gezocht bij de Raad van Beheer. Wanneer de algemene vergadering zal overgaan tot het wijzigen van het VFR is er voorafgaande goedkeuring nodig van de Raad van Beheer voordat de wijziging in werking zal treden. Dit is noodzakelijk om de aansluiting bij de Raad te behouden.

 

Artikel 25- Overgangsbepaling

                Het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizend een en twintig. Dit artikel vervaltijd de dag dat het eerste boekjaar eindigt.