Verenigingsfokreglement Markiesjes Welzijn Vereniging
voor het ras: Markiesje

Versie 19 april 2021

1. ALGEMEEN
1.1.      Dit reglement voor de Markiesjes Welzijn Vereniging, hierna te noemen de vereniging, beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Markiesje zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.
Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 25 april 2021.

Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.

1.2.      Dit Verenigingsfokreglement geldt voor alle leden van de vereniging voor het Markiesje.

1.3.      Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement, die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging. Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het Kynologisch Reglement, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.

1.4.      Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.5.      Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.6.      Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

 

2.     FOKREGELS

Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.

2.1.      Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon.
Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR).


2.2.      Herhaalcombinaties:
Dezelfde oudercombinatie is niet toegestaan.

2.2.1    Tenzij:
• het gespeende nest uit één of twee pups bestaat.
• uit het gespeende nest weinig of geen (minder dan drie) inzetbare nakomelingen in het verleden voor de fok gebruikt zijn, bijvoorbeeld door castratie.


2.3. Minimum leeftijd reu:
De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 18 maanden zijn.

2.4. Aantal dekkingen:
Een reu mag maximaal 5 nesten voortbrengen gedurende zijn leven.
Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.
NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.
NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.

2.5. Cryptorchide en monorchide:
Cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

2.6. Gebruik buitenlandse dekreuen:
Wanneer een Nederlandse fokker voor een dekking een dekreu gebruikt die in het stamboek van een buitenlands door de FCI erkend stamboek is ingeschreven, deze dekreu dient bij voorkeur te voldoen aan de eisen van het Kynologisch Reglement en dit Verenigingsreglement.

2.6.1 De controle of de dekreu aan de eisen van dit Verenigingsfokreglement voldoet is een verantwoordelijkheid van de fokker.

2.7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen):
Als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.
2.7.1 Als er gebruik wordt gemaakt van kunstmatige inseminatie, wordt dit door de fokker gemeld bij de FAC en de Raad van Beheer.

2.8. Beperkingen kunstmatige inseminatie:
Bevruchting door middel van kunstmatige inseminatie met het sperma van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu is slechts in heel uitzonderlijke situaties toegestaan en uitsluitend na verkregen toestemming hiertoe van de FAC op basis van een gemotiveerd verzoek.

2.9. Uitbreiding van het maximale aantal dekkingen:
Als de FAC heeft kunnen vaststellen dat de nakomelingen van een desbetreffende reu van een goede kwaliteit zijn en een goede gezondheid hebben, dan kan een reu nog maximaal twee keer extra ingezet worden.

2.10. Dekadvies:
De fokker kan dekadvies aanvragen bij de FAC of zelf een voorstel doen. Voorafgaand aan de dekking dient er geen gegrond bezwaar van de FAC tegen de gewenste combinatie te zijn.

2.11. Dekking:
Binnen 3 dagen nadat de dekking heeft plaatsgevonden dient de fokker dit te melden aan de FAC.

2.12. Geboorte:
Binnen drie dagen nadat de geboorte heeft plaatsgevonden dient de fokker dit te melden aan de FAC, met melding van de beschikbare pups ten behoeve van de pupbemiddeling en eventuele voorkeuren ten aanzien van de aspirant kopers. Eventueel geconstateerde afwijkingen zoals knikstaarten, hubertusklauwtjes, open gehemelte, navelbreuken e.d. dienen gelijktijdig gemeld te worden aan de FAC.

2.13. Aspirant kopers:
De fokker verplicht zich bij het afwijzen van een kandidaat voor een pup dit zelf te melden aan betreffende kandidaat en tevens de pupinfo hiervan op de hoogte te stellen.

2.14. Nestbezoek:
De fokker is verplicht nestbezoek/controle door FAC of bestuur e/o commissieleden van de vereniging toe te staan op een door de controleurs gekozen dag en tijdstip (dit in overleg met de fokker) en in de tijdsperiode van de pupleeftijd tussen de zes en zeven en halve week. Alle pups mogen niet eerder aan de kopers/verzorgers meegegeven worden dan op het moment dat de nestcontrole heeft plaatsgevonden.

2.15. Terugfokprogramma:
De fokker motiveert de pupafnemers om de nestkeuring te bezoeken en om bij te dragen aan het terugfokprogramma van het Markiesje.

 

 

3.     WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)

3.1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 18 maanden heeft bereikt.

3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.

3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 108 maanden heeft bereikt.

3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren.

3.5. Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.4.     GEZONDHEIDSREGELS

4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren:
Preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om door de Raad van Beheer opgestelde en/of goedgekeurde geprotocolleerde onderzoeken, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.

4.2. Verplicht screeningsonderzoek:
Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren vóór de dekking worden onderzocht op:
a. Er geldt een verplicht onderzoek naar Patella Luxatie op de leeftijd van 12 maanden of ouder. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd volgens het Meutstege protocol, door een hiertoe erkende specialist.
b. Ouderdieren dienen vóór de dekking over een geldig ECVO oogonderzoeksrapport te beschikken. Het (eerste) ECVO oogonderzoek vindt plaats op de leeftijd van tenminste 18 maanden en mag maximaal 24 maanden oud zijn ten tijde van de dekking.

c. Er geldt een verplicht DNA-onderzoek naar Paroxismale Dyskinesie voor honden die niet geboren zijn uit twee Paroxismale Dyskinesie vrije ouders (vastgesteld met behulp van een Paroxismale Dyskinesie DNA test).
d. Er geldt een verplicht prcd-PRA DNA-onderzoek voor honden die niet geboren zijn uit twee prcd-PRA vrije ouders (vastgesteld met behulp van een prcd-PRA DNA test).

4.3. Aandoeningen:
Met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt.

a. Patella Luxatie
De volgende fokcombinaties zijn toegestaan:
• Honden die “vrij” zijn beoordeeld mogen deelnemen aan de fokkerij.
• Honden die “graad 1” zijn beoordeeld mogen uitsluitend worden gepaard aan honden die “vrij” zijn.


b. Progressieve Retina Atrofie (prcd-PRA)

Hierbij zijn de volgende fokcombinaties toegestaan:

• Honden die ‘homozygoot vrij’ zijn beoordeeld mogen deelnemen aan de fokkerij.
• Honden die ‘heterozygoot drager’ zijn beoordeeld mogen uitsluitend worden gepaard aan honden die ‘homozygoot vrij’ zijn.

c. Paroxismale Dyskinesie
Hierbij zijn de volgende fokcombinaties toegestaan:
• Honden die ‘homozygoot vrij’ zijn beoordeeld mogen deelnemen aan de fokkerij.
• Honden die ‘heterozygoot drager’ zijn beoordeeld mogen uitsluitend worden gepaard aan honden die ‘homozygoot vrij’ zijn.

d. Epilepsie
Er mag niet gefokt worden met honden die aan epilepsie lijden. Indien er een vermoeden bestaat van epilepsie dient er eerst een gezondheidsverklaring, opgesteld door een specialist, hieromtrent overlegd te worden. In het geval dat de epilepsie pas in een later stadium wordt ontdekt, geldt dat de nakomelingen en de nestgenoten van lijders pas na de leeftijd van 36 maanden mogen worden ingezet.


e. Erfelijke Cataract
Er mag niet gefokt worden met honden die aan cataract lijden.
Indien een ouderdier tot de leeftijd van 84 maanden vrij is van cataract, mits uit recent ECVO onderzoek is gebleken, dan is deze verder vrijgesteld van het ECVO oogonderzoek.

4.4. Diskwalificerende fouten:
Met honden met één of meer van onderstaande diskwalificerende fouten (volgens de rasstandaard) mag niet worden gefokt.
• Monorchide of Cryptorchide
• Ernstig afwijkend gedrag
• Een knikstaart
• Een staart die korter is dan de toegestane verkorting van 5 cm boven het spronggewricht
• Staartloosheid
• Verdwerging
• Sterke afwijkingen van het rastype


4.5. Meldingsformulier:
Markiesje eigenaren verplichten zich eventuele gezondheidsproblemen en/of overlijden van hun honden te melden via het formulier dat te vinden is op de website van de vereniging of opvraagbaar is bij de FAC.

4.6. Fokkers die fokken binnen het kader van dit fokreglement en zijn vereniging geven hiermee automatisch toestemming voor publicatie van alle uitslagen van (gezondheids)onderzoeken in verenigingsblad/nieuwsbrief en –database.5.     GEDRAGSREGELS

5.1. Karaktereisen:
Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven.

5.2. Verplichte gedragstest:
Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.

 

Als een buitenlandse reu wordt gebruikt, gelden de regels zoals deze door de Raad van Beheer in overleg met de rasvereniging zijn vastgesteld en schriftelijk zijn vastgelegd in het Verenigingsfokreglement.

 

 

6.     WERKGESCHIKTHEID

6.1. Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing.

 

7.     EXTERIEURREGELS

7.1. Kwalificatie:
Deelname aan exposities is niet verplicht.

7.2. Fokgeschiktheidskeuring:
Beide ouderdieren moeten minimaal één keer hebben deelgenomen aan een fokgeschiktheidskeuring georganiseerd door de rasvereniging en daar minimaal de kwalificatie 'inzetbaar voor de fok' hebben behaald.

 

8.     REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

8.1. Ontwormen en enten:
De fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Europees Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.

8.2. Aflevering pups:
De pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 7½ week. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

8.2.1.     De fokker geeft onder geen enkel beding een zieke pup of nog onder

medische behandeling zijnde pup af. Mochten koper en verkoper hiervan af willen wijken dan is het dringend advies van de vereniging om schriftelijk vast te leggen dat beide partijen afzien van claims.

 

9.     SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

9.1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.

9.2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.

 

9.3. In bijzondere gevallen kan de FAC bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging gecommuniceerd.

 

9.4. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de FAC c.q. het bestuur van de Markiesjes Welzijn Vereniging.10.  INWERKINGTREDING

10.1. Dit verenigingsfokreglement treedt in werking op 25 april 2021,
nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5 + 6 KR.